Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie knoop

Cito's index van toetstechnische begrippen

Deze lijst bevat de belangrijkste begrippen uit het ons vakgebied: het onderwijskundig meten. De index is alfabetisch, je kunt elk begrip direct ophalen. Laatste update: april 2022.

  
B
Basisvaardigheden
Bayesiaanse statistiek
B-parameter
Begripsvaliditeit
Beoordelaarsbetrouwbaarheid
Beoordelaarseffect
Beoordelaarsinstructies
Beoordelaarsovereenstemming
Beoordelen
Beoordelingscriterium
Beoordelingsinstrument
Beoordelingsmethode
Beoordelingsschaal
Beoordelingsschema
Beoordelingssysteem
Beslissingsregels
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheidscoëfficiënt
Betrouwbaarheidsinterval
Bewijsgerichte toetsconstructie (ECD)
Birnbaum-model
Bodemeffect
Bonuspunten

C
C-parameter
Casustoets
Centraal eindexamen
Certificaat
Certificaateenheid
Cesuur
Checklist
Cijfers
Civiel effect
Classificatieschema
Classificatievraag
Clustersteekproef
Clustervraag
Coëfficiënt alpha
Cognitief-assessmentkader
Cognitieve onderwijsdoelstellingen
Cognitieve structuur
Cohen's d
College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Combinatievraag
Common-sense vragen
Competentie
Computer gebaseerd toetsen (CBT)
Constructvaliditeit
Contaminatie-effect
Context-afhankelijke vraag
Correctie voor attenuatie
Correctie voor raden
Correctiemodel
Correctiesleutel
Correctievoorschrift
Correlatie
Correlatiecoëfficiënt
COTAN
COTAN beoordelingssysteem
Criteriumvariabele
Cronbach's alpha
Cumulatief percentage
Cumulatieve frequentie
Curriculum
D
Decielschaal
Deeltoets
Deelvraag
Diagnostische toets
Dichotome scoring
Didactische leeftijdsequivalent (DLE)
Diploma
Discriminatie index
Discriminerend vermogen
Domeingerichte interpretatie
Doorstroomtoets
Dynamische toetsen
E
Effectgrootte
Eindevaluatie
Eindtermen
Eindtoets primair onderwijs
Empirische itemresponsecurve
Enkelvoudige vraag
Equating
Equivaleren
Essay type question
Evaluatie
Examen
Examenbesluit
Examenonderdeel
Examenprogramma
Examenreglement
F
Face validity
Feedback
Formatief handelen
Formatief evalueren
Formatieve toetsing
Formele evaluatie
Foutenanalyse
Fractie
Frequentie
Frequentiepolygoon
Frequentietabel
Frequentieverdeling
G
Game-based assessment
Gaussverdeling
Gemiddelde p-waarde
Gemiddelde score
Generaliseerbaarheidscoëfficiënt
Gesloten vraag
Gestratificeerde steekproef
Getuigschrift
Gevalsbeschrijving
Gewicht
Gewogen toetsscore
Gissen
Goede antwoord
Greatest lower bound (GLB)
H
Halo effect
Herordeningsvraag
High-stakes test
Histogram
Homogeniteit
Horizontaal equivaleren
Hotspotvraag
I
Identificatievraag
IJken
Indruksvaliditeit
Inhoudsvaliditeit
Inter-beoordelaarsovereenstemming
Interne consistentie
Intersubjectiviteit
Intra-beoordelaarsovereenstemming
Invulvraag
Item
Item-analyse
Item-bias
Itembank
Item-kalibratie
Item-responsfunctie
Item-responstheorie
Item-rest correlatie
Itemscore
Item-test correlatie
K
Kalibreren
Kennis
Kennisstructuur
Kerndoelen
Klassieke testtheorie
Kort-antwoordvraag
KR-20
L
Lambda-2
Lang-antwoordvraag
Latente-trekmodel
Learning analytics
Leerdoel
Leerdoelgerichte toets
Leerlingprofiel
Leerlingvolgsysteem
Leerplan
Leerstofdomein
Likert-schaal
Lineaire transformatie
Low-stakes test
M
Matching
Matrix sampling
Mediaan
Meerkeuzetoets
Meerkeuzevraag
Meervoudige vraag
Meetfout
Meten
Methodegebonden toets
Modus
Moeilijkheidsgraad
Multi-mediabased toetsing
Multiple-choice vraag
Multiple completion taak
N
N-term
Niveau
Normale verdeling
Normaliseren
Normen
Normeren
Normgerichte interpretatie
Normgroep
Normhandhaving
Normverschuiving
O
Omzettingstabel
Onderwijsdoelstelling
Onderwijsniveau
Opdracht
Open vraag
Operationaliseren
Opgave
OPLM
Opstelvraag
P
P-waarde
Parallelle toets
Parallelvorm-methode
Parameter
Peilingsonderzoek
Percentage
Percentiel
Percentielscore
Plafondeffect
Polytome scoring
Populatie
Portfolio
Praktijktoets
Predictieve validiteit
Pretest
Procesevaluatie
Productevaluatie
Product-moment (Pearson's) correlatie
Productievraag
Programmatisch toetsen
Proportie
Psychometrische analyse
Psychomotorische onderwijsdoelstellingen
Programma van toetsing en afsluiting (pta)
R
Rar-waarde
Rir-waarde
Rit-waarde
Raadkans
Range
Rasch model
RCEC
Referentiegegevens
Referentiegroep
Referentieniveau
Relatieve normen
Relatieve frequentie
Reproductievraag
Respons
Resultaatbeoordeling
RTTI
Rubric
Ruwe score
S
Samengestelde vraag
Schaal
Schatter
Schatting
Schooladvies
Schoolcijfers
Schoolexamen
Schoolonderzoek
Score
Scoren
Scoreverdeling
Scoringsvoorschrift
Screening
Selectie
Sequentie-effect
Serievraag
Signifisch effect
Situationele beoordelingstest
Slaag/zakgrens
Sleutel
Spearman-Brown formule
Spearman's rangcorrelatie (Spearman's rho)
Split-half methode
Spreiding
Stam
Standaardafwijking
Standaardbepaling
Standaarddeviatie
Standaardiseren
Standaardmeetfout
Standaard-normale verdeling
Standaardscore
Steekproef
Stelling-vraag
Stimulus
Structureel incompleet design
Studiepunten (ECTS)
Subtoets
Summatieve toetsing
Systematische steekproef
T
Taxonomie
Teaching to the test
Technology enhanced assessment
Test
Test-hertest methode
TIMMS
Toets
Toetsanalyse
Toets- en itemanalyse
Toetsdoel
Toetsfunctie
Toetsmatrijs
Toetsscore
Toetsservicesysteem
Totaalscore
Transformatie
True/false item
V
Vaardigheid
Validiteit
Variabele
Variantie
Verklaring
Verticaal equivaleren
Voorspellende waarde
Voortgangsevaluatie
Vraag(stuk)
Vraagtype
Vraagvorm
Vrije verwerkingsvraag
W
Waar/onwaar-vraag
Ware score
Wegen
Z
Z-score
Zelf-reflectieverslag
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken