Direct naar inhoud
kinderen aan het fietsen

Disclaimer

Voor deze site gelden de volgende regels en voorwaarden:

1. Akkoordverklaring
Door het bezoeken van de website van Cito of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website, in welke vorm dan ook gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden Cito. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van Cito niet te bezoeken.

2. Wijziging website en voorwaarden
Cito behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden Cito op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

3. Doel website
Cito beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Daarnaast biedt Cito op de website aanvullende informatie over onderwijsgerelateerde onderwerpen. De website geeft geen advies. Cito streeft naar correcte informatievoorziening via de website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

4. Aansprakelijkheid
Cito sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

5. Intellectuele eigendom
Op de website van Cito rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van Cito is. Cito behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handels-naamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Cito.

6. Reikwijdte gebruiksrecht
Cito verleent zakelijke website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

7. Fora op de website
Op delen van de website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een forum. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan de website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de website of van Cito. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

  • de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;
  • deelname aan de website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;
  • de deelnemer vrijwaart Cito voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
  • Cito behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen.

8. Hyperlinks
De website van Cito verwijst door middel van een hyperlink naar andere websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Cito is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Cito gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

9. Privacy
Cito verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10. Nederlands recht en Nederlandse rechter
Op de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Arnhem.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken